Projekt SIPVZ – Využití moderních technologií při výuce odborných předmětů

Rok: 2006
Téma: Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím ICT
Rozsah: působnost regionální
Okruh: C — využití ICT na středních a vyšších odborných školách
Cílová skupina: Děti, žáci a studenti
Realizace projektu: jednoletý projekt – 1.6.2006 – 31.12.2006 SOU obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12
Výše poskytnuté dotace: 109390,- Kč
Spoluúčast školy: 47000,- Kč

Anotace

Cílem projektu je vytvoření vlastního výukového materiálu v elektronické podobě pro odborné předměty oborů aranžér, prodavač a obchodník a jeho implementace do výuky s využitím ICT a zkvalitnění výuky doplněním projekční a prezentační techniky. Projekt by měl pomoci především skupinám žáků pocházejícím ze sociálně i kulturně nepodnětného prostředí snadněji pochopit probíranou látku, rozvíjet jejich estetické vnímání a vkus. Vytvořené materiály umožní žákům v hodinách propagace a aranžování vytvářet různá aranžmá na počítači pomocí zásobníků ( ve zvoleném prostoru k aranžování umístit zboží a doplnit ho aranžérskými pomůckami, poutači a písmem). Při prezentaci svého návrhu pomocí interaktivní tabule se žáci učí prezentovat a obhajovat svá díla, diskutovat o kladech a záporech popř. jiných možnostech provedení a také přijímat názory druhých.

Cíl projektu

Vytvoření vlastního výukového materiálu v elektronické podobě pro odborné předměty oborů aranžér, prodavač a obchodník a jeho implementace do výuky s využitím ICT a zkvalitnění výuky doplněním projekční a prezentační techniky.
V současnosti jsme svědky úpadku kultury prodeje a prezentace zboží. Na naší škole se učí obory obchodník, prodavač a aranžér. V těchto oborech je více než 70% žáků ze sociálně slabých rodin (rozvrácené rodiny, rodiny rómské menšiny a rodin v nichž jeden či oba rodiče jsou nezaměstnaní). Část těchto žáků pochází ze speciálních a zvláštních škol s malým zájmem o budoucí povolání.
Především těmto skupinám žáků, jejich domácí prostředí je sociálně i kulturně nepodnětné, by měl projekt pomoci snadněji pochopit probíranou látku, rozvíjet jejich estetické vnímání a vkus (cit pro prostor, kompozici, proporce, barevnost, kontrasty apod.) a vytvářet komunikativní kompetence pro prezentaci a obhajobu vlastních názorů a řešení. Výuka s pomocí ICT prostředků bude pro žáky, ale i učitele daleko atraktivnější, názornější a zajímavější.
Materiály i technika získané v rámci tohoto projektu by mohly pomoci řešit jeden z problémů odborného výcviku žáků na pracovištích, která jsou často úzce zaměřená, mají málo propagačního materiálu, z finančních důvodů neumožňují žákům nakupovat další a zkoušet různé varianty aranžmá.

Definice ukazatelů cílového stavu

A/ stav před započetím

 • Výuka propagace v oborech obchodník a prodavač a odborných předmětů v oboru aranžér je realizována klasickými metodami práce v kmenových učebnách bez moderního vybavení
 • Názornost výuky je velice náročná na pomůcky (různorodost pomůcek klade vysoké požadavky na finance a skladovací prostory)
 • Samostatná práce žáků (např. aranžování výkladní skříně) je náročná na čas a zručnost žáků, rychlé změny barevnosti či kompozice jsou nemožné

B/ stav po ukončení projektu

 • Modernizace odborné učebny (vybavení interaktivní tabulí a dataprojektorem)
 • Vytvoření vlastního výukového materiálu a souboru metodicko didaktických doporučení pro práci s tímto materiálem
 • Zefektivnění a zatraktivnění výuky žáků
 • Prezentace výsledků projektu formou workshopu učitelů odborných předmětů škol s obdobnými obory vzdělání a poskytnutí vypracovaných materiálů
 • Uspořádání soutěže pro žáky škol s obdobnými obory vzdělání v práci s vytvořenými materiály (ověření jejich použitelnosti)

Knihovny zdrojů

V rámci projektu byly vytvořeny soubory využitelných objektů – „knihovny zdrojů“, které obsahují :

 • zbozi.zip – Zásobník klipartů vybraného sortimentu zboží)
 • aranzerske potreby.zip – Zásobník klipartů aranžérských pomůcek
 • vylohy.zip – Zásobník prostředí k aranžování výkladní skříně, vitríny atd.

Na vytváření těchto zásobníků se podíleli žáci 2. ročníku oboru aranžér v rámci předmětu počítačová grafika.

Hodnotící zpráva partnerské školy

Soutěž v aranžování výkladní skříně

Dne 21.12.2006 uspořádalo SOU obchodu a služeb, Alejní 12, Teplice soutěž v aranžování výkladní skříně pro žáky škol s obdobnými obory vzdělání v práci s vytvořenými materiály.

Zůčastněné školy :
1. SOU obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12
2. Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7

Úkolem žáků bylo ve stanoveném čase na interaktivní tabuli SMART Board 680, naaranžovat výkladní skříň. Hodnotící komise byla složena z pracovníků zůčastněných škol.

Soutěžící :
SOU obchodu a služeb, Teplice : 1.Pavla Mozgová 2.Kamila Kluzáková 3.Michal Koňas
Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem : 1.Kateřina Máchová 2.Petra Doubravová 3.Lenka Duchoňová

Konečné pořadí :
1.místo – Kateřina Máchová – Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7
2.místo – Kamila Kluzáková – SOU obchodu a služeb, Alejní 12, Teplice
3.místo – Lenka Duchoňová – Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7

1. místo

2. místo

3. místo