Loading...

69-51-H/01 KADEŘNÍK – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : KADEŘNÍK
Kód a název oboru vzdělání : 69-51-H/01 Kadeřník
Délka a forma vzdělávání : tříleté denní
Platnost ŠVP : od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi v oblasti výkonu profese:

 • zvolí vhodnou úpravu účesu podle kvality a diagnózy vlasů v souladu s požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, módními trendy a novými vědeckými poznatky;
 • poskytuje různé druhy masáží vlasové pokožky a provádí povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů;
 • správně pečuje o různé typy vlasů, rozpozná závažné onemocnění vlasů a vlasové pokožky hlavy a včas doporučí návštěvu lékaře;
 • upravuje účesy stříháním, tvaruje vlasy vodovou nebo trvalou ondulací nebo elektrickým ondulačním železem, ondulačními kleštěmi a žehličkou, odbarvuje vlasy, melíruje vlasy odbarvováním a barvením, tónuje a barví vlasy;
 • zvládne úpravu vlasů do náročných společenských, případně soutěžních účesů;
 • dovede využívat znalosti z historie účesové tvorby v moderní účesové tvorbě;
 • upravuje vzhled zákazníků (holí vousy a upravuje tvar knírů a plnovousů střihem, barví řasy a obočí, kníry i plnovousy).
 • vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití;
 • bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění;
 • dodržuje správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti;
 • sleduje průběžně nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem je doporučuje zákazníkům;
 • posoudí možnost poskytnutí kadeřnických služeb z hlediska vyskytujících se chorob vlasů a pokožky kštice;
 • tvoří účesy s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné estetické nedostatky a vyzvednout estetické přednosti.
 • rozvíjí vlastní výtvarné činnosti a zdokonaluje se v provádění návrhové kresby úpravy vlasů;
 • rozvíjí estetické cítění a uplatňuje estetická hlediska při poskytování kadeřnických služeb i v každodenním životě;

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • Jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, uplatňoval bezpředsudkový přístup k zákazníkům
 • Vhodně navazoval kontakt se zákazníky, hovořil s nimi a naslouchal jim, poskytoval zákazníkům poradenské služby z hlediska pravidelné domácí péče o vlasy a jejich úpravy do požadovaného účesu
 • Měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • Posuzoval reálně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání
 • Uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě
 • Dodržoval obecné i pro obor specifické hygienické normy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady požární prevence a
 • zásady ochrany životního prostředí
 • Pečoval soustavně o rozvoj své osobnosti, o svůj vzhled a osobní hygienu
 • Pracoval v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi, řešil nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery
 • Využíval marketingových nástrojů k prezentaci provozovny, sjednával nákup přípravků používaných k péči o vlasy a pokožku kštice
 • Kalkuloval cenu poskytovaných služeb
 • Nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

Klíčové kompetence

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • Čte text a poslouchá mluvený projev s porozuměním, efektivně vyhledává a zpracovává obsažené informace
 • Dovede se vyjadřovat v českém a jednom cizím jazyce přiměřeně k situaci a účelu jednání
 • Získává informace z různý informačních zdrojů včetně zkušenosti své i jiných lidí
 • Pracuje s osobním počítačem, komunikuje elektronickou poštou a využívá Internet
 • Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 • Samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi identifikuje běžné pracovní i mimopracovní problémy a hledá způsoby jejich řešení
 • Má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • Má základní znalosti v oblasti práva
 • Má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na měnícím se trhu práce u nás i v EU
 • Má základní numerické znalosti a dovednosti
 • Zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních sil
 • Umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění

Absolvent je veden tak, aby:

 • Měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání, vzal za své principy celoživotního vzdělávání, zejména v oboru
 • Měl reálný odhad o svých odborných i osobních kvalitách, stanovoval si reálné životní i profesní cíle
 • Dovedl přijmout hodnocení a názory jiných, adekvátně na ně reagovat, přijmout radu i kritiku
 • Zvládl řešení problémů (problém nejprve analyzoval, určil jádro, navrhl a zdůvodnil způsob řešení, vyhodnotil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • Formuloval srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně své myšlenky a názory
 • Jednal odpovědně, dodržoval zákony a jednal v souladu s morálními principy a uplatňoval demokratické hodnoty
 • Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy
 • Pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné i duševní zdatnosti

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list