Loading...

66-41-L/01 OBCHODNÍK + 66-51-H/01 Prodavač – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : OBCHODNÍK + PRODAVAČ
Kód a název oboru vzdělání : 66-41-L/01 Obchodník + 66-51-H/01 Prodavač
Délka a forma vzdělávání : čtyřleté denní
Platnost ŠVP : od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem

Maturitní vysvědčení + výuční list za 4 roky studia

V rámci vzdělávání maturitního oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník + 66-51-H/01 Prodavač lze za 4 roky studia získat výuční list v oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač a maturitní vysvědčení v oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník.

Ukončování vzdělávání v oborech kategorie L0+H

 • ve 3. ročníku žáci konají závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání Prodavač dle jednotných zadání.
 • ve 4. ročníku žáci skládají maturitní zkoušku v oboru vzdělání Obchodník za podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru obchodník se uplatní na trhu práce v obchodních společnostech, firmách i jako živnostník v oblastech nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky a propagace. Bude schopen vykonávat obchodně provozní i podnikatelské funkce, které jsou podmíněné středním vzděláním s maturitní zkouškou. Po absolvování maturitních zkoušek se může ucházet o přijetí na vysokých školách ekonomického a právního zaměření.

Může zastávat tyto typové pozice:

 • obchodník
 • obchodní zástupce
 • vedoucí expedice
 • odbytář
 • zásobovač a další středně manažerské práce

To předpokládá zvládnutí profesní komunikace ve dvou světových jazycích, počítačovou gramotnost, vedení účetnictví a orientaci v oborové legislativě, dokonalou znalost odborných kompetencí v obchodní činnosti.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi v oblasti výkonu profese:

 • orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů,
 • připraví se na vedení obchodního jednání, smluvní zajišťování nákupu a prodeje zboží a služeb,
 • připraví se na vedení jednání s orgány státní správy (včetně zajištění náležité dokumentace),
 • bezchybně provádí a zajišťuje nákup a prodej zboží při současné aplikaci marketingových přístupů, včetně vedení evidence, zajištění přepravy a kontroly smluvních podmínek,
 • získává aktuální potřebné informace z rozmanitých zdrojů (periodika, masové sdělovací prostředky, internet, informační média,..),
 • poskytuje kvalifikovanou odbornou poradenskou činnost s ohledem na informace o funkci zboží a služeb,
 • kvalifikovaně prodává zboží různých sortimentních skupin a odborně s ním manipuluje,
 • ovládá práci s pokladnami a pokladními systémy, přijímá hotovostní a bezhotovostní platby,
 • realizuje reklamační řízení,
 • zná legislativní normy upravující obchodní činnosti a aplikuje je v praxi,
 • ovládá poskytování podpory zákazníkovi, pečuje o něj,
 • ovládá komunikaci se zahraničními partnery /hosty/ ústně i písemně ve dvou cizích jazycích,
 • organizuje zásobovací činnost, vede o ní evidenci,
 • zajišťuje personální činnosti,
 • vede obchodní administrativu – obchodní dokumentaci,
 • orientuje se v subjektech finančního trhu (činnost bank – obchodování s cennými papíry),
 • orientuje se v daňovém systému, řeší daňovou povinnost.

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy,
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků,
 • měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu,
 • uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání,
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji,
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti),
 • pracoval hospodárně a snažil se o loajálnost v pozici zaměstnance,
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce,
 • znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání,
 • pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běžnou obsluhu a údržbu,
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru.

Klíčové kompetence

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • Čte text a poslouchá mluvený projev s porozuměním, efektivně vyhledává a zpracovává obsažené informace
 • Dovede se vyjadřovat v českém a dvou cizích jazycích přiměřeně k situaci a účelu jednání
 • Získává informace z různý informačních zdrojů včetně zkušenosti své i jiných lidí
 • Pracuje s osobním počítačem, komunikuje elektronickou poštou a využívá Internet
 • Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 • Samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi identifikuje běžné pracovní i mimopracovní problémy a hledá způsoby jejich řešení
 • Má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • Má základní znalosti v oblasti práva
 • Má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na měnícím se trhu práce u nás i v EU
 • Má základní numerické znalosti
 • Zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních sil
 • Umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění Absolvent je veden tak, aby:
 • Měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání, vzal za své principy celoživotního vzdělávání, zejména v oboru
 • Měl reálný odhad o svých odborných i osobních kvalitách, stanovoval si reálné životní i profesní cíle
 • Dovedl přijmout hodnocení a názory jiných, adekvátně na ně reagovat, přijmout radu i kritiku
 • Zvládl řešení problémů (problém nejprve analyzoval, určil jádro, navrhl a zdůvodnil způsob řešení, vyhodnotil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • Formuloval srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně své myšlenky a názory
 • Jednal odpovědně, dodržoval zákony a jednal v souladu s morálními principy a uplatňoval demokratické hodnoty
 • Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy
 • Pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné i duševní zdatnosti

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce