Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II“

Zahájení projektu 1. 2. 2020
Ukončení projektu 31. 1. 2022

MŠMT ČR  rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – výzva 02_18_065“.

Projekt je zaměřen na následující témata – personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.  Škola ten projekt využívá pro profesní a odborný růst pedagogických pracovníků, ke sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, prohloubení spolupráce pedagogů v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.  Spolupráce pedagogů zlepšuje kvalitu výuky a má pozitivní vliv na výsledky žáků.

Počet využitých šablon z projektu

Pořadové číslo Název šablony Počet šablon
1. Školní kariérový poradce 20
2. Vzdělávání pedagog. Pracovníků – DVPP v rozsahu 8 hodin 34
3. Projektový den ve škole 2
4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 4
5. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 12
6. Tandemová výuka na SŠ 7
7. Zapojení odborníka z praxe do výuky 2
8. Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi – 8 hod. 60
9. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 2
10. Projektový den mimo školu 4
11. Využitím ICT ve vzdělávání ve SŠ v rozsahu 64 hodin 3
12. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 4
13. Klub pro žáky – čtenářský klub 1