Operační program Jan Amos Komenský

Zahájení projektu 1. 9. 2022
Ukončení projektu 31. 8. 2024

MŠMT ČR rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Šablony I – OPJAK – SŠOS Teplice“, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0001442

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Projekt je zaměřen na následující témata – personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.  Škola tento projekt využívá pro profesní a odborný růst pedagogických pracovníků, ke sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, prohloubení spolupráce pedagogů v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.  Spolupráce pedagogů zlepšuje kvalitu výuky a má pozitivní vliv na výsledky žáků.

Počet využitých šablon z projektu

Pořadové číslo Název šablony Počet šablon
1. Školní kariérový poradce 286
2. Vzdělávání pedagog. Pracovníků – DVPP v rozsahu 8 hodin 60
3. Inovativní vzdělávání žáků SŠ 15
  Tandemová výuka 9
  Projektový den ve vzdělávání 3
  ICT ve vzdělávání 3
4. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ 4