Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum: 8.9.2017

Škole je zapojena do projektu „Šablony pro střední školy“

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.