Loading...

82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : GRAFICKÝ DESIGN
Kód a název oboru vzdělání : 82-41-M/05 Grafický design
Délka a forma vzdělávání : čtyřleté denní
Platnost ŠVP : od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem

Charakteristika

Absolvent studijního oboru je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány podle odborné profilace jednak na tvorbu v oblasti propagační grafiky, jednak na ucelená řešení propagačních a výstavních akcí, jednak na řešení grafického designu tiskovin, jednak na ucelená řešení výkladového prostoru včetně funkčního a estetického uspořádání prodejen, jednak na tvorbu v oblasti vědecké kresby a ilustrace. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Odborná připravenost absolventa se projevuje získáním:

 • znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění,
 • dovednosti ve vytváření asociací mezi skutečným tvarem zobrazovaného objektu a jeho znázorněním,
 • výtvarného názoru a osvojení výtvarného myšlení, prvků výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarně užitkové tvorby,
 • vědomostí o vlastnostech a způsobech použití materiálů užívaných v oblasti propagačního výtvarnictví,
 • přehledu o možnostech uplatnění a využití písma, dovedností v psaní, kreslení a konstruování písma,
 • dovedností v grafickém řešení tiskovin a využití písma při řešení výtvarného úkolu,
 • vědomostí a dovedností v oblasti využívání počítačových grafických programů v profesní činnosti,
 • dovednosti správně a pohotově zaznamenat proporce, pohyb, výraz a charakter lidské figury podle skutečnosti i z představy,
 • znalostí o estetických a psychologických zákonitostech propagačních prostředků,
 • výtvarných a technických vyjadřovacích dovedností, potřebných k realizování vlastních nebo cizích návrhů,
 • dovednosti aplikace nových technických a technologických poznatků v propagační tvorbě,
 • dovednosti přesného odborného vyjadřování v písemném i ústním projevu,
 • dovednosti pracovat s odbornou literaturou,
 • znalostí zásad ekonomického myšlení a podnikání a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,
 • dovedností prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti včetně znalostí příslušných právních norem.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění v jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví odpovídajících jejich odborné profilaci. Mohou se uplatnit zejména jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Dále se mohou uplatnit i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce