Loading...

31-59-E/01 ŠITÍ ODĚVŮ – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : ŠITÍ ODĚVŮ
Kód a název oboru vzdělání : 31-59-E/01 Šití oděvů
Délka a forma vzdělávání : tříleté denní
Platnost ŠVP : od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce oděvů a kusových výrobků v typových pozicích švadlena a šička ve velkých, středně velkých i malých oděvních firmách. Bude připraven plnit pracovní úkoly při výrobě oděvů individuálním a hromadným způsobem, bude zejména vyrábět jednoduché dámské oděvy jako např. sukně, kalhoty, halenky, šaty. Může se uplatnit i při výrobě jiných jednoduchých oděvních výrobků, popřípadě jiných šitých výrobků a při opravách oděvů.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi v oblasti výkonu profese:

 • čte s porozuměním technické nákresy, popisy a technologické postupy pro zhotovení oděvních výrobků;
 • čte značky na střizích nebo střihových šablonách a na komponentech oděvních výrobků;
 • obsluhuje běžně používané stroje a zařízení na úseku spojovacího, tvarovacího a dokončovacího procesu a provádí jejich běžnou údržbu;
 • používá odborné názvosloví k dorozumívání při zhotovování výrobků;
 • šije na šicích strojích jednotlivé části výrobků a šije ručně při dokončování výrobků;
 • provádí mezioperační žehlení a tvarování dílů a součástí oděvů a konečné žehlení a tvarování hotových výrobků;
 • uplatňuje estetické cítění při zhotovování výrobků;
 • zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu.

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • si organizoval práci na pracovišti;
 • pracoval v souladu se stanoveným technologickým postupem;
 • chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků;
 • chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 • dodržoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků;
 • posuzoval reálně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání;
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě;
 • dodržoval obecné i pro obor specifické hygienické normy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady požární prevence a zásady ochrany životního prostředí;
 • nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Klíčové kompetence

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • čte text a poslouchá mluvený projev s porozuměním, efektivně vyhledává a zpracovává obsažené informace;
 • dovede se vyjadřovat v českém přiměřeně k situaci a účelu jednání;
 • získává informace z různý informačních zdrojů včetně zkušenosti své i jiných lidí;
 • pracuje s osobním počítačem, komunikuje elektronickou poštou a využívá Internet;
 • zpracovává věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce, zaměstnavatelům apod., strukturovaný životopis, vyplňovat formuláře aj.);
 • samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi identifikuje běžné pracovní i mimopracovní problémy a hledá způsoby jejich řešení;
 • chápe význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje;
 • uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
 • má základní numerické znalosti a dovednosti;
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních sil;
 • umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění.

Absolvent je veden tak, aby:

 • měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání, znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání;
 • měl reálný odhad o svých odborných i osobních kvalitách, stanovoval si reálné životní i profesní cíle;
 • dovedl přijmout hodnocení a názory jiných, adekvátně na ně reagovat, přijmout radu i kritiku;
 • porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému buď samostatně nebo s vedením jiných lidí navrhnout způsob řešení, spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení);
 • formuloval srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně své myšlenky a názory;
 • jednal odpovědně, dodržoval zákony a jednal v souladu s morálními principy a uplatňoval demokratické hodnoty;
 • uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy;
 • pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné i duševní zdatnosti.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list