Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I“

Zahájení projektu 1. 8. 2017
Ukončení projektu 31. 7. 2019

MŠMT ČR  rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace – výzva 035“.

Projekt je zaměřen na následující témata – personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.  Škola ten projekt využila pro profesní a odborný růst pedagogických pracovníků, ke sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, prohloubení spolupráce pedagogů v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí.  Spolupráce pedagogů zlepšila kvalitu výuky a měla pozitivní vliv na výsledky žáků.

Počet využitých šablon z projektu

Pořadové číslo Název šablony Počet šablon
1. Školní kariérový poradce 24
2. Vzdělávání pedagog. Pracovníků – DVPP v rozsahu 8 hodin 35
3. Vzdělávání pedagog. Pracovníků – DVPP v rozsahu 16 hodin 2
4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 2
5. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 10
6. Tandemová výuka na SŠ 7
7. Zapojení odborníka z praxe do výuky 5
8. Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi – 8 hod. 70
9. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 3
10. Nové metody ve výuce na SŠ 3
11. Zapojení ICT technika do výuky na SŠ 1
12. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 4