Loading...

66-52-H/01 ARANŽÉR – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : ARANŽÉR
Kód a název oboru vzdělání : 66-52-H/01 Aranžér
Délka a forma vzdělávání : tříleté denní
Platnost ŠVP : od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru Aranžér se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, při práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách. Aranžér ovládá také související činnosti jako jsou tapetování, natírání a malování barvou, vytváření textů, cenovek a kompozic z psaného a konstruovaného písma, práci se světlem, zvukem, pohybem a základní administrativní práce. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek může v rámci celoživotního vzdělávání pokračovat v denním nebo dálkovém maturitním studiu v oboru vzdělání Podnikání. Aranžér se uplatní při výkonu povolání v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven a firem nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi v oblasti výkonu profese:

 • Vytváří propagační prostředky různého charakteru
 • Ovládá základní techniky aranžérských prací,
 • Ovládá potřebné stroje a zařízení
 • Pracuje s aranžérským materiálem a nářadím
 • Orientuje se v prodávaném sortimentu a značení zboží na současném trhu
 • Používá základní grafické a výtvarné techniky a aplikuje je ve své práci
 • Zpracovává propagační úkol na dané téma – libreto, scénář, návrh, maketa a realizace
 • Navrhuje, realizuje a propagačně zajišťuje propagační akce menšího rozsahu
 • Upravuje a aranžuje výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na sortiment zboží, sezónu, společenskou příležitost
 • Zhotovuje cenovky, popisky a grafické informace k vystaveným exponátům
 • Aranžuje dárkové koše a kazety, zvládá techniku živé i suché vazby, ozdobné a dárkové balení zboží
 • Využívá v aranžérské praxi poznatky z dějin výtvarného a lidového umění
 • Kalkuluje spotřebu aranžérského materiálu a realizovaných prací

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • Jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, uplatňoval bezpředsudkový přístup k zákazníkům
 • Měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • Posuzoval reálně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání
 • Uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě
 • Dodržoval obecné i pro obor specifické hygienické normy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady požární prevence a zásady ochrany životního prostředí
 • Pracoval v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi

Klíčové kompetence

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • Čte text a poslouchá mluvený projev s porozuměním, efektivně vyhledává a zpracovává obsažené informace
 • Dovede se vyjadřovat v českém a jednom cizím jazyce přiměřeně k situaci a účelu jednání
 • Získává informace z různý informačních zdrojů včetně zkušenosti své i jiných lidí
 • Pracuje s osobním počítačem, komunikuje elektronickou poštou a využívá Internet
 • Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 • Samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi identifikuje běžné pracovní i mimopracovní problémy a hledá způsoby jejich řešení
 • Má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • Má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na měnícím se trhu práce u nás i v EU
 • Má základní numerické znalosti
 • Zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních sil
 • Umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění

Absolvent je veden tak, aby:

 • Měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání, vzal za své principy celoživotního vzdělávání, zejména v oboru
 • Měl reálný odhad o svých odborných i osobních kvalitách, stanovoval si reálné životní i profesní cíle
 • Dovedl přijmout hodnocení a názory jiných, adekvátně na ně reagovat, přijmout radu i kritiku
 • Zvládl řešení problémů (problém nejprve analyzoval, určil jádro, navrhl a zdůvodnil způsob řešení, vyhodnotil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • Formuloval srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně své myšlenky a názory
 • Jednal odpovědně, dodržoval zákony a jednal v souladu s morálními principy a uplatňoval demokratické hodnoty
 • Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy
 • Pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné i duševní zdatnosti

Černý rytíř
kašírovaný model – Michaela Christovová

Mořská panna
kašírovaný model – Dominika Migulská

Růženka
kašírovaný model – Romana Mokrá

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list