Erasmus+ – Odborná stáž v Londýně

Datum: 31.1.2016 – 13.2.2016

logo_erasmusV únoru letošního roku se vybraná skupina žákyň a žáků Střední školy obchodu a služeb, Alejní, Teplice zúčastnila odborné pracovní stáže ve spolupráci s ADC College v Londýně. Škola získala grant v rámci projektu Erasmus+ mobilita v odborném vzdělávání a přípravě. Hlavními cíli projektu bylo získání nových zkušeností při práci v zahraničí, procvičování komunikace v anglickém jazyce, posílení orientace v cizím prostředí a v neposlední řadě podpora motivace k odbornému vzdělávání. Pracovní stáž proběhla na odborných pracovištích, například ProntaPrint, SnappySnaps, IT Village nebo Computer Aid International. Škola dodala partnerské organizaci ADC College v Londýně pracovní jednotku ECVET, která se skládala z osnov teoretické a praktické přípravy žáků, přehledu znalostí a dovedností. Tato příprava byla ukončena zkouškou na pracovišti. Partnerská organizace v Londýně vyhodnotila stážisty a vystavila certifikáty.

Přidanou hodnotou byly zkušenosti s prací v mezinárodním týmu v odlišných podmínkách, setkání s kulturami, tradicemi a náboženstvím jiných národů. Ve volném čase se studenti seznámili s Londýnem a jeho památkami, a především navštívili Houses of Parliament. To vše pomůže účastníkům projektu zvýšit šance při uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i ve státech EU. Někteří žáci získali na svých pracovištích i reference pro případného budoucího zaměstnavatele.

Fotogalerie

fotografie ze školních akcí

Stáž v Londýně

celkem 27 fotografií
zobrazit fotografie

Shrnutí projektu

Projekt vznikl ve spolupráci s poradenským střediskem pro odborné vzdělávání ADC College v Londýně. Hlavním cílem projektu bylo podpoření mobility žáků oborů vzdělání Grafický design a Obchodník. Stáže se zúčastnilo 15 žáků těchto oborů vzdělání a dvě doprovodné osoby. Přijímající organizace zajistila smlouvy o zajištění stáže, ubytování stážistů v anglických rodinách, stravu formou polopenze, praxi v odborných podnicích dle oborů vzdělání stážistů a jazykových dovedností stážistů, místní dopravu a mentoring. Vysílající organizace zajistila výběr účastníků, jazykovou a odbornou přípravu účastníků, pojištění, dopravu do místa stáže a zpět. Stáž byla plánovaná na 14 dnů. Tato doba byla dostatečná na první seznámení žáků s pracovním prostředím ve Velké Británii. Stáž v odborných pracovištích v Londýně žákům umožnila prohloubení a ověření si svých odborných kompetencí, jazykových dovednosti a personálních kompetencí (adaptabilitu, komunikativnost, samostatnost a kreativitu) v kulturně a profesně odlišném prostředí a získání nových pracovních poznatků, zkušeností a dovedností. V rámci projektu byly využity principy ECVETU, bylo podepsáno Memorandum o porozumění, Smlouva o učení. Žáci oboru vzdělání Obchodník pracovali v provozovnách obchodů s různým sortimentem zboží, žáci oboru vzdělání Grafický design pracovali v tiskárnách, grafických studiích a reklamních agenturách.

Žáci v průběhu stáže získali vedle profesních kompetencí (byly formulovány v jednotkách výsledků učení) a jazykových dovedností i tyto kompetence, znalosti a dovednosti:

  • získání pracovních zkušeností v souladu s oborem vzdělání stážisty v cizí zemi
  • zvýšení důvěry a podpora podnikatelských dovedností v profesionálním prostředí
  • pochopení mezikulturních rozdílů a otevření mysli stážisty jiným kulturám
  • obchodní komunikace v multikulturním prostředí
  • samostatnost při řešení různých situací a při řešení problémů
  • schopnost stanovit priority
  • schopnost pracovat samostatně, ale i jako člen týmu

Hodnocení stážistů proběhlo na základě podepsaného Memoranda o porozumění přijímající organizací a toto hodnocení škola přijala a využila při hodnocení žáků v odborných předmětech. Žáci na závěr stáže získali Certifikátu ADC College o absolvování zahraniční stáže a Europass Mobility. Tyto dokumenty mohou absolventi školy využít při zařazení na domácí či evropský trh práce. Škola informace a nabyté zkušenosti ze stáže využila při doplnění školního kurikula tak, aby absolventi, kteří opouští školu, byli co nejvíce vybaveni hlavně odbornými a dále jazykovými kompetencemi, které preferují zaměstnavatelé při přijímání absolventů. Vzdělání je nejlepší možnou investicí proti sociálnímu vyloučení a nerovnosti. Díky němu získali žáci základní dovednosti, učí se, jak se stát aktivními členy společnosti a pomáhá vytvářet soudržnou společnost. Proto má zahraniční spolupráce zásadní význam v tom, že pomáhá žákům získat kvalitní vzdělání, najít si vysněnou práci a přispívat k chodu společnosti, což je i jedním z hlavních cílů mobility žáků.