Loading...

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (dálková forma) – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : PODNIKÁNÍ
Kód a název oboru vzdělání : 64-41-L/51 Podnikání
Délka a forma vzdělávání : tříleté dálkové
Platnost ŠVP : od 1. září 2011 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru obchodník se uplatní na trhu práce v obchodních společnostech, firmách i jako živnostník v oblastech nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky a propagace. Bude schopen vykonávat obchodně provozní i podnikatelské funkce, které jsou podmíněné středním vzděláním s maturitní zkouškou. Po absolvování maturitních zkoušek se může ucházet o přijetí na vysokých školách ekonomického a právního zaměření.

To předpokládá zvládnutí profesní komunikace ve dvou světových jazycích, počítačovou gramotnost, vedení účetnictví a orientaci v oborové legislativě, dokonalou znalost odborných kompetencí v obchodní činnosti.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi v oblasti výkonu profese:

 • pracovat v týmu
 • zvládá přiměřeně běžné pracovní situace
 • organizuje účelně práci na pracovišti
 • sleduje vývojové trendy, orientuje se v dodavatelsko-odběratelské síti
 • orientuje se v tržní ekonomice
 • řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly plynoucí z profesních činností
 • připraví podklady pro obchodní jednání, obchodní smlouvy, vede obchodní jednání
 • jedná se zákazníky, zajišťuje proces nákupu a prodeje
 • vede administrativní agendu spojenou s činností firmy
 • provádí obchodní operace tuzemské i mezinárodní povahy
 • zajišťuje marketingové činnosti
 • umí založit podnikatelský subjekt – fyzickou i právnickou osobu
 • ovládá základy provozování podnikatelské činnosti fyzické i právnické osoby
 • dodržuje pravidla podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování
 • orientuje se v právních předpisech souvisejících s podnikáním

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy,
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků,
 • měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu,
 • uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání,
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji,
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti),
 • pracoval hospodárně a snažil se o loajálnost v pozici zaměstnance,
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce,
 • znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání,
 • rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru.

Klíčové kompetence

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • Čte text a poslouchá mluvený projev s porozuměním, efektivně vyhledává a zpracovává obsažené informace
 • Dovede se vyjadřovat v českém a jednom cizím jazyku přiměřeně k situaci a účelu jednání
 • Získává informace z různý informačních zdrojů včetně zkušenosti své i jiných lidí
 • Pracuje s osobním počítačem, komunikuje elektronickou poštou a využívá Internet
 • Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 • Samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi identifikuje běžné pracovní i mimopracovní problémy a hledá způsoby jejich řešení
 • Má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • Má základní znalosti v oblasti práva
 • Má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na měnícím se trhu práce u nás i v EU
 • Má základní numerické znalosti
 • Zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních sil
 • Umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění

Absolvent je veden tak, aby:

 • Měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání, vzal za své principy celoživotního vzdělávání, zejména v oboru
 • Měl reálný odhad o svých odborných i osobních kvalitách, stanovoval si reálné životní i profesní cíle
 • Dovedl přijmout hodnocení a názory jiných, adekvátně na ně reagovat, přijmout radu i kritiku
 • Zvládl řešení problémů (problém nejprve analyzoval, určil jádro, navrhl a zdůvodnil způsob řešení, vyhodnotil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • Formuloval srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně své myšlenky a názory
 • Jednal odpovědně, dodržoval zákony a jednal v souladu s morálními principy a uplatňoval demokratické hodnoty
 • Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy
 • Pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné i duševní zdatnosti

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce