Loading...

66-51-H/01 PRODAVAČ – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : PRODAVAČ
Kód a název oboru vzdělání : 66-51-H/01 Prodavač
Délka a forma vzdělávání : tříleté denní
Platnost ŠVP : od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru prodavač se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě. Může pracovat jako referent zásobování, popř. manipulant prodeje, asistent popř. zástupce vedoucího prodejny. Může i samostatně podnikat ve sféře obchodu. Dále se může uplatnit v obchodně provozních funkcích při organizaci výstav a veletrhů. Absolvent bude umět zejména činnosti spojené s odběrem a skladováním zboží, přípravou úpravou zboží různého sortimentu k prodeji, předvedením zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodejem zboží a vystavením náležitých dokladů spojených s prodejem, vyřízením reklamace zákazníka. Absolvent může být přijat k dalšímu vzdělávání v nástavbovém studiu.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi v oblasti výkonu profese:

 • Provádí odběr a přejímku zboží včetně kontroly doby použitelnosti či minimální trvanlivosti, zvládá skladování a ošetřování zboží
 • Zvládá techniku prodeje, připravuje a upravuje zboží k prodeji, zboží předvede a poskytne o něm odborné informace
 • Ovládá základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží
 • Používá mechanizační prostředky a zařízení prodejny k dopravě, vážení, měření a dělení zboží správným způsobem
 • Zabalí zboží různými způsoby včetně dárkového
 • Vyhotoví a zpracuje prodejní dokumentaci prodávaného zboží
 • Pracuje s pokladnami a pokladními systémy, přijímá hotovostní i bezhotovostní platby
 • Vyřeší reklamaci zboží v souladu s platnou legislativou
 • Provádí účetní i fyzickou inventuru zboží a obalů
 • Kulturně a na odborné výši komunikuje se zákazníkem v českém a jednom cizím jazyce
 • Vystupuje společensky a jedná profesionálně ve styku se zákazníky i obchodními partnery
 • Zvládá marketingovou koncepci prodeje a vedení podnikové agendy

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • Jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, uplatňoval bezpředsudkový přístup k zákazníkům
 • Měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků
 • Posuzoval reálně možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání
 • Uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě
 • Dodržoval obecné i pro obor specifické hygienické normy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady požární prevence a zásady ochrany životního prostředí
 • Pracoval v týmu, upevňoval interpersonální vztahy a adekvátně jednal s lidmi

Klíčové kompetence

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • Čte text a poslouchá mluvený projev s porozuměním, efektivně vyhledává a zpracovává obsažené informace
 • Dovede se vyjadřovat v českém a jednom cizím jazyce přiměřeně k situaci a účelu jednání
 • Získává informace z různý informačních zdrojů včetně zkušenosti své i jiných lidí
 • Pracuje s osobním počítačem, komunikuje elektronickou poštou a využívá Internet
 • Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 • Samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi identifikuje běžné pracovní i mimopracovní problémy a hledá způsoby jejich řešení
 • Má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti
 • Má základní znalosti v oblasti práva
 • Má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na měnícím se trhu práce u nás i v EU
 • Má základní numerické znalosti
 • Zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních sil
 • Umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění

Absolvent je veden tak, aby:

 • Měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání, vzal za své principy celoživotního vzdělávání, zejména v oboru
 • Měl reálný odhad o svých odborných i osobních kvalitách, stanovoval si reálné životní i profesní cíle
 • Dovedl přijmout hodnocení a názory jiných, adekvátně na ně reagovat, přijmout radu i kritiku
 • Zvládl řešení problémů (problém nejprve analyzoval, určil jádro, navrhl a zdůvodnil způsob řešení, vyhodnotil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • Formuloval srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně své myšlenky a názory
 • Jednal odpovědně, dodržoval zákony a jednal v souladu s morálními principy a uplatňoval demokratické hodnoty
 • Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy
 • Pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné i duševní zdatnosti

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list