Erasmus+ – pracovní stáž ve spolupráci s F+U Sachsen gGmbH v Chemnitz

Datum: 19.1.2020 – 1.2.2020

logo_erasmusV lednu 2020 se vybraná skupina žákyň a žáků Střední školy obchodu a služeb, Alejní 880/12, Teplice zúčastnila odborné pracovní stáže ve spolupráci s F+U Sachsen gGmbH v Chemnitz. Škola získala grant v rámci projektu Erasmus+ mobilita v odborném vzdělávání a přípravě. Hlavními cíli projektu bylo získání nových zkušeností při práci v zahraničí, procvičování komunikace v německém a anglickém jazyce, posílení orientace v cizím prostředí a v neposlední řadě podpora motivace k odbornému vzdělávání. Pracovní stáž proběhla na odborných pracovištích v Penny Marketu GmbH, v Mediacentru vzdělávací organizace F+U Sachsen a vzdělávacím centru Friseur – & Kosmetik – Innung Chemnitz. Škola dodala partnerské organizaci pracovní jednotku ECVET, která se skládala z osnov teoretické a praktické přípravy žáků, přehledu znalostí a dovedností. Tato příprava byla ukončena zkouškou na pracovišti. Partnerská organizace v Chemnitz vyhodnotila stážisty a vystavila certifikáty.

Přidanou hodnotou byly zkušenosti s prací v mezinárodním týmu v odlišných podmínkách, setkání s kulturami, tradicemi a náboženstvím jiných národů. To vše pomůže účastníkům projektu zvýšit šance při uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i ve státech EU. Někteří žáci získali na svých pracovištích i reference pro případného budoucího zaměstnavatele.

Shrnutí projektu

Žáci si během praxe v zahraničí osvojili dovednosti v jiné zemi EU. V souladu s jednotkou výsledků učení si žáci oboru vzdělání grafický design osvojili tyto kompetence:

 • volit možnosti výtvarného řešení na základě analýzy zadaného úkolu, dokázat je zhodnotit a obhájit

 • využívat výtvarné a výrazové možnosti jednotlivých médií, technologických postupů, technik a materiálů

 • navrhovat výtvarné pojetí základních druhů propagačních prostředků podle zaměření oboru

 • provést Úpravu grafických prvků (loga) v grafickém programu

 • provést Úpravu formátu a výřezu obrazových prvků v grafickém programu s požadavky na kvalitní tisk.

V souladu s jednotkou výsledků učení si žáci oboru vzdělání kosmetické služby osvojili tyto kompetence:

 • zjistí a vyhodnotí aktuální stav pleti klienta

 • poskytne poradenství v oblasti ošetřování pleti

 • zvolí vhodné přípravky podle jejich vlastností a možností použití, dodrží dávkování

 • provede ruční masáž obličeje, krku a dekoltu

 • provede povrchové čištění pleti

 • provede hloubkové čištění pleti

 • aplikuje pleťovou masku

 • provede denní líčení

 • ve styku se klienty vystupuje společensky a jedná profesionálně

 • dodrží zdravotně hygienické předpisy

V souladu s jednotkou učení vypracovanou pro obor vzdělání obchodník žáci tohoto oboru získali následující kompetence:

 • předbalí (předvaží) a upraví zboží k prodeji – jedná ekonomicky, šetří obalovým materiálem, správně a ekologicky likviduje obaly

 • zvolí vhodný způsob vystavování zboží – vystaví zboží, opatří zboží cenovkami

 • doplní zboží před prodejem, zachová kvalitu a vzhled výrobku při prodeji, skladování a manipulaci

 • dodrží zásady správného skladování zboží – uloží zboží přehledně a účelně, zachová dovolené a nedovolené sousedství, obmění zásoby zboží, zkontroluje trvanlivost výrobků

 • volí vhodnou techniku prodeje a dbá na kulturnost obsluhy, poskytne zákazníkovi odbornou obsluhu, jedná příjemně a ochotně, poskytne zákazníkovi poradenskou službu

 • vystaví předepsanou prodejní dokumentaci např. paragon, účtenku

 • dodrží hygienické požadavky při manipulaci se zbožím a vlastním prodejem

Odborná stáž dále rozvinula odborné schopnosti a dovednosti zúčastněných žáků, a tím vylepší jejich uplatnitelnost v zaměstnání. Účastníci získali nové pracovní zkušenosti a ověřili si ve výuce teoreticky získané informace přímo v prostředí firem. Zapojení do reálného pracovního prostředí a plnění běžných každodenních pracovních úkolů posílilo jejich schopnost týmové práce, ale žáci se taky naučili řešit úkoly samostatně a zodpovědně. Zapojení žáků do reálného firemního procesu zvýšilo u žáků motivaci k aktivnímu plnění úkolů, významně se posílila jejich aktivita a celkově se zvedl zájem účastníků o výkon jejich práce. Pracovní komunikace probíhala v němčině a angličtině a významně se tak posílily komunikační schopnosti žáků včetně jejich schopnosti používat odbornou slovní zásobu. Plnění úkolů vyplývajících ze vzdělávací části praxe přímo při pracovní činnosti ve firmách (např. komunikace na pracovišti, osobní prezentace na pracovišti, …) podpořilo účinnost takovéto výuky a mělo na žáky okamžitý dopad i se zpětnou vazbou. Efektivně se tak spojil teoretický základ s praxí a zesílila se efektivita učení. Certifikace formou ECVET navíc zajišťuje mezinárodní transparentnost a přehledné ohodnocení dosažených výsledků. Odborná stáž studentů měla pozitivní dopad i na zúčastněné organizace. Výsledky stáže (mapované na místě doprovodnou osobou) použijeme k úpravám ve vyučovacím procesu, a to jak při odborném výcviku, tak i v teoretickém vyučování. Při výuce NJ i AJ se více zaměříme na odbornou slovní zásobu a využijeme i mnohá témata, metody a formy práce používané při jazykové přípravě žáků na tuto stáž. Odbornou přípravu žáků doplníme o nově poznané metody a formy práce vedoucí k větší samostatnosti žáků při vykonávání určitých činností. Použitý způsob přípravy žáků budeme nadále používat a rozšíříme ho i směrem k ostatním žákům i oborům. Prací na projektu jsme získali také zcela nové praktické zkušenosti spojené s  administrací a organizací podobných mezinárodních projektů a fungováním projektového tým (dlouhodobá cílená jazyková příprava žáků, zajištění dopravy a servisu pro účastníky stáže, fungování doprovodné osoby, ekonomika projektu, smluvní zajištění projektu, komunikace se zahraničním partnerem, správa projektu v Mobility Tool…). Jako škola jsme si ověřili, že jsme schopni podobné projekty zvládat a řídit a všechny získané zkušenosti využít při práci na jiných projektech. Zapojením se do projektu jsme získali i nového spolehlivého partnera – přijímací organizaci F+U Sachsen gGmbH, se kterým bychom rádi i nadále spolupracovali. Úspěch absolvované stáže žáků oboru grafický design, kosmetické služby a obchodník ukázal, že Střední škola obchodu a služeb, Teplice je plně v kontaktu s mezinárodními trendy, jež v oblasti odborného vzdělávání fungují. V souvislosti s úspěšností stáže bychom v budoucnosti na podobné zahraniční odborné stáže vysílali žáky stejných maturitních oborů, kteří mohou zkušenosti využít na domácím nebo příhraničním pracovním trhu.  Pro partnerskou organizaci byla úspěšnost a bezproblémový průběh projektu jakož i celé mobility důkazem, že zvolený přístup a know-how k podobným projektům EU je správný.