Loading...

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY – PROFIL ABSOLVENTA

Název a adresa školy : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
  Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01, Teplice
Zřizovatel : Ústecký kraj
Název ŠVP : KOSMETICKÉ SLUŽBY
Kód a název oboru vzdělání : 69-41-L/01 Kosmetické služby
Délka a forma vzdělávání : čtyřleté denní
Platnost ŠVP : od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru kosmetické služby se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ošetřující, pěstící a dekorativní ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné technologické postupy v souladu s estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy, odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím k individuálním přáním zákazníka. Bude poskytovat odborné poradenské služby z hlediska ošetřování pleti obličeje, krku, dekoltu i ostatních částí těla.

Výsledky vzdělávání – kompetence absolventa

Odborné kompetence

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi v oblasti výkonu profese:

 • zvolí vhodný způsob kosmetického ošetření v souladu s typem a aktuálním stavem pleti, požadavky zákazníka, zdravotně-hygienickými předpisy, technologickými postupy a estetickými zásadami, základními znalostmi z dermatologie, módními trendy a novými vědeckými poznatky;
 • kvalifikovaně provádí ošetření pleti, samostatné kosmetické úkony, manikúru a pedikúru;
 • provádí denní, večerní a slavnostní líčení s ohledem na osobnost zákazníka a v souladu s módními trendy;
 • obsluhuje přístrojové vybavení provozovny a provádí běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek;
 • poskytuje poradenskou službu, propaguje nové postupy a přípravky pro kosmetické ošetření, zdravý životní styl a správnou výživu;
 • vhodně volí přípravky podle jejich vlastností a možností použití s ohledem na aktuální stav pleti;
 • bezpečně manipuluje s přípravky a volí vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění;
 • dodržuje správné dávkování přípravků a způsoby bezpečné likvidace po skončení jejich životnosti;
 • sleduje průběžně nové technologie, nabídku nových přípravků a možnosti jejich použití a vhodným způsobem doporučuje nové přípravky zákazníkům;
 • motivuje zákazníka k nákupu přípravků odborným zdůvodněním potřeby každodenní péče o pleť, ruce a nohy;
 • rozpozná závažné onemocnění kůže, nehtů na rukou a nohou a chorobné stavy horních a dolních končetin a včas doporučí návštěvu lékaře;
 • posoudí vhodnost poskytnutí kosmetické péče z hlediska vyskytujících se chorob kůže, nehtů a celkového interního onemocnění;
 • rozvíjí vlastní výtvarné činnosti a zdokonaluje se v provádění návrhové kresby denního, večerního a fantazijního líčení;
 • rozvíjí estetické cítění a uplatňuje estetická hlediska při poskytování kosmetických služeb i v každodenním životě;
 • vhodně navazuje kontakt se zákazníky, hovoří s nimi, naslouchá jim a vytváří přátelskou atmosféru;
 • řeší nezvyklé a problémové situace ve styku se zákazníky, spolupracovníky i obchodními partnery;
 • vyrovná se se stresovými situacemi, reguluje své chování, aby nedocházelo ke konfliktům a napětí mezi lidmi, pečuje o své duševní zdraví;
 • orientuje se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu, sjednává nákup přípravků používaných ke kosmetické péči;
 • zhotovuje ceníky úkonů a kalkuluje spotřebu a prodejní cenu nabízených přípravků, prodává kosmetické přípravky;
 • vyhotovuje obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou;
 • osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci a zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik;
 • je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu sám poskytne první pomoc.

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu;
 • uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání;
 • prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji, soustavně si zvyšoval svou odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů, návštěvami předváděcích akcí a soutěží;
 • dodržoval pracovní kázeň, samostatně organizuje svou práci, pečoval soustavně o svůj vzhled a osobní hygienu;
 • vystupoval profesionálně a kultivovaně ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům;
 • využíval marketingových nástrojů k prezentaci firmy a nabídce kosmetických služeb, průzkumu trhu;
 • chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti;
 • znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uplatňuje nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
 • chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
 • znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 • efektivně a s ohledem na životní prostředí hospodařil s finančními prostředky, materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami;
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti).

Klíčové kompetence

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • Čte text a poslouchá mluvený projev s porozuměním, efektivně vyhledává a zpracovává obsažené informace.
 • Dovede se vyjadřovat v českém a dvou cizích jazycích přiměřeně k situaci a účelu jednání.
 • Získává informace z různých informačních zdrojů včetně zkušenosti své i jiných lidí.
 • Pracuje s osobním počítačem, komunikuje elektronickou poštou a využívá Internet.
 • Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty.
 • Samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi identifikuje běžné pracovní i mimopracovní problémy a hledá způsoby jejich řešení.
 • Má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti.
 • Má základní znalosti v oblasti práva.
 • Má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na měnícím se trhu práce u nás i v EU.
 • Má základní numerické znalosti.
 • Zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních sil.
 • Umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění.

Absolvent je veden tak, aby:

 • Měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání, vzal za své principy celoživotního vzdělávání, zejména v oboru.
 • Měl reálný odhad o svých odborných i osobních kvalitách, stanovoval si reálné životní i profesní cíle.
 • Dovedl přijmout hodnocení a názory jiných, adekvátně na ně reagovat, přijmout radu i kritiku.
 • Zvládl řešení problémů (problém nejprve analyzoval, určil jádro, navrhl a zdůvodnil způsob řešení, vyhodnotil správnost zvoleného
 • postupu a dosažené výsledky.
 • Formuloval srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně své myšlenky a názory.
 • Jednal odpovědně, dodržoval zákony a jednal v souladu s morálními principy a uplatňoval demokratické hodnoty.
 • Uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy.
 • Pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné i duševní zdatnosti.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce