Loading...

Stipendijní řád

Je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas zřizovatele vydán dne: 25. 10. 2011
Účinnost od 1. listopadu 2011
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA ředitel SŠ

I. Všeobecná ustanovení

Tento stipendijní řád platí pro všechny žáky školy, kteří se vzdělávají denní formou, s výjimkou žáků nástavbového oboru 64-41-L/524, 64-41-L/51 Podnikání.

II. Stipendijní fond

  1. Škola vytváří stipendijní fond maximálně ve výši 5 000 Kč na školní rok.
  2. Tyto prostředky budou hrazeny z mimorozpočtových zdrojů – sponzorský dar.
  3. V případě, že výše fondu nebude vyčerpána, budou nevyčerpané prostředky přesunuty do provozních prostředků školy.

III. Prospěchové stipendium

1. Prospěchové stipendium se poskytuje žákům I. a II. ročníků oborů vzdělání s výučním listem a žákům I. – III. ročníku oboru vzdělání s maturitou
2. Prospěchové stipendium se poskytuje ve formě jednorázové odměny na konci školního roku takto:

  • 50 % z aktuální výše částky ve stipendijním fondu vybranému žákovi z oborů vzdělání s výučním listem
  • 50 % z aktuální výše částky ve stipendijním fondu vybranému žákovi oboru vzdělání s maturitní zkouškou

3. Stipendium bude poskytnuto jen těm žákům, kteří mají ukončenou klasifikaci ke 30. červnu příslušného školního roku.
4. Nárok na stipendium ztrácejí žáci, kterým bylo v průběhu školního roku uděleno kázeňské opatření (s výjimkou napomenutí TU nebo UOV) nebo jim byla snížena známka z chování.
5. Kriteriem výběru žáků je průměrný prospěch za I. a II. pololetí školního roku. V případě shodných výsledků rozhoduje známka z odborného výcviku za I. a II. pololetí. Pokud se výsledky shodují i v tomto případě, rozhoduje nižší absence.
6. Postup výběru žáků:

1. Den před závěrečnou klasifikační radou vyhodnotí každý třídní učitel nejlepšího žáka své třídy dle výše uvedených kriterií a podá návrh ZŘTV.
2. ZŘTV porovná navržené žáky ze všech tříd a vyhodnotí nejlepšího žáka oborů vzdělání s výučním listem a oboru vzdělání s maturitní zkouškou.
3. ZŘTV seznámí pedagogickou radu s návrhy TU na nejlepší žáky a jejich vyhodnocením. Pedagogická rada odsouhlasí žáky, kterým bude uděleno stipendium. V případě pochybností rozhoduje ředitel školy.

IV. Závěrečné ustanovení

1. Prospěchové stipendium bude vybraným žákům vyplaceno v den vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku. Žák při převzetí prokáže svou totožnost.
2. Na prospěchové stipendium není právní nárok a částka bude vyplacena pouze do výše krytí dle odstavce II/2 tohoto stipendijního řádu.