Minimální preventivní program 2017-12-29T09:26:44+00:00
Loading...

Minimální preventivní program

Školní rok 2016/ 2017
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Schválil ředitel školy Ing. Mgr. Zdeněk Pešek dne 1. 9. 2016

Složení preventivního týmu:
Mgr. Riana Šeborová – metodik prevence, učitel
Ing. Jiřina Cingrošová – učitel
PaedDr. Marta Guhlová – koordinátor ŠVP, výchovný poradce

1.ÚVOD

V souladu se strategií prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je i na naší škole realizován minimální preventivní program, který vychází z metodických pokynů MŠMT.

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY

2.1 Charakteristika školy

Název školy, sídlo: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Zřizovatel, adresa zřizovatele: 
Ústecký kraj, Velká Hradební 48
Ředitel školy: 
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA
Statutární zástupce ředitele: 
Mgr. Hana Babůrková
Kontakt: 
tel: 774 850 395, e-mail: ststeplice@seznam.cz, www: www.ststeplice.cz
Datum založení školy:
 1897
Datum zřízení školy: 1.1. 1984
Datum zařazení do sítě: 
3.7. 1996
Poslední aktualizace v rejstříku škol: 
15.11. 2013
Občanské sdružení při škole: 
SRP při SŠ obchodu a služeb, Teplice, p. o.
Rada školy:zřízena ke dni 1.9. 2008 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 44/122R/2008

Škola se nachází v regionu orientovaném na obchod a služby. Počet žáků potvrzuje stálý zájem rodičů a žáků o vzdělávání na této střední škole především v oborech vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, Prodavač, Šití oděvů, Obchodník, Grafický design a Aranžér. Vzrůstající množstvím obchodních center a provozoven umožňuje absolventům školy najít zaměstnání ve svém oboru.  Převážně se jedná o dělnické a nižší manažerské pozice. Menší zájem je o vzdělávání v textilních oborech. Souvisí to s úpadkem textilního průmyslu v regionu. Tradičně je velký zájem absolventů tříletých oborů vzdělání s výučním listem o nástavbový obor Podnikání.

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. tradičně nabízí zájemcům denní formu vzdělávání v tříletých oborech vzdělání s výučním listem

 • Prodavač
 • Kadeřník
 • Aranžér
 • Šití oděvů

ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitou

 • Obchodník
 • Kosmetické služby
 • Grafický design

Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízí škola možnost pokračovat v denní a dálkové formě vzdělávání ve dvouletém nástavbovém oboru (s maturitou) – Podnikání

Možnosti vzdělávání v tomto oboru využívají nejen absolventi tříletých oborů vzdělání naší školy, ale i žáci ostatních středních škol teplického regionu. Veškeré vzdělávání poskytuje škola v souladu s ŠVP. Pro zvýšení kvality výuky je realizováno dělení tříd do skupiny v předmětech písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie, počítačová grafika a typografie. Dělení tříd na skupiny je realizováno také při výuce jazyků. Na škole se vyučuje jazyk německý a anglický. Žáci pokračují ve výuce toho cizího jazyka, kterému se učili v předchozím vzdělávání. Žáci ve všech čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou vyučovaných podle ŠVP se učí dva cizí jazyky – německý a anglický.

Zároveň se vzdělávacími programy je realizován modul „Úvod do světa práce“. Jeho jednotlivé tematické celky jsou začleněny do předmětů základy společenských věd, občanská nauka, občanská výchova, český jazyk a literatura, ekonomika, obchodní provoz, psychologie a propagace. Doplněním tohoto modulu jsou návštěvy Úřadu práce v Teplicích určené pro žáky závěrečných ročníků. Žáci jsou seznamováni s možností uplatnění na trhu práce ve svém oboru, s eventualitami dalšího vzdělávání a s ostatními aktuálními problémy.

Škola plní též požadavky „Ochrany člověka za mimořádných situací“. Ta je zahrnuta do předmětů občanská nauka, občanská výchova, základy společenských věd a tělesná výchova. Významnou úlohu ve škole plní výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří se nepodílejí pouze na řešení kázeňských problémů, ale poskytují žákům v případě jejich zájmů odborné rady popř. pomoc v oblasti výchovně vzdělávacích problémů.

Ve škole jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým na žádost zákonných zástupců a po doporučení školského poradenského zařízení je umožněno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Některé další žáky škola na základě doporučení školského poradenského zařízení zařadila do podpůrného programu. Slabším žákům škola nabízí doučování a konzultace. Škola pokračuje v provozu školy online – možnost získání aktuálních informací o výsledcích vzdělávání žáků pomocí PC – přístup byl zřízen pro žáky i rodiče.

Odborné vzdělávání

SŠ zabezpečuje odborný výcvik všech žáků tříletých oborů vzdělání s výučním listem a odborný výcvik a souvislou praxi pro všechny žáky čtyřletých oborů vzdělání s maturitou. Pro obor Kadeřník jsou v budově A SŠ (Teplice, Alejní 12) vybudovány dvě odborné učebny – kadeřnictví, ve kterých je realizován odborný výcvik většiny žáků pod vedením učitelů ODV. Někteří žáci vyšších ročníků mají odborný výcvik zabezpečen na smluvních pracovištích pod vedením instruktorů. Odborný výcvik ostatních oborů probíhá v budově B SŠ (Teplice, E. Dvořákové 14), kde jsou zřízeny odborné učebny pro textilní obor vzdělání. Nově byla vybudována jedna odborná učebna pro obor vzdělání Aranžér, dvě učebny pro obor vzdělání Kosmetické služby. V těchto oborech vzdělání je realizován odborný výcvik většiny žáků pod vedením učitelů ODV. Pro žáky oboru vzdělání Obchodník a Prodavač je odborný výcvik zajištěn na smluvních pracovištích pod vedením instruktorů. Část jejich odborného výcviku, která není realizovatelná na smluvních pracovištích, probíhá v odborné učebně SŠ vybudované v budově B pod vedením učitelů ODV. Žáci si zde také upevňují a utřiďují poznatky a dovednosti získané na smluvních pracovištích. V budově B se nachází také 2 učebny s interaktivní tabulí a počítačová učebna, kterou využívají hlavně žáci oboru vzdělání Grafický design pro výuku odborných předmětů a ostatní obory vzdělání dle potřeby. Pro všechny žáky se vytváří možnost získání potřebných znalostí, dovedností a návyků pro jimi zvolený obor vzdělání. Nejvýznamnějšími partnery pro spolupráci se SŠ jsou Interspar, Billa, Tesco, Penny Market, Rossmann, Kaufland. V jejich zařízeních vykonává odborný výcvik nejvíce našich žáků. Tyto subjekty mají vliv na budoucí zaměstnanost našich absolventů.

2.2 Stav dětí ve vztahu rizikovému chování

Z hodnocení MPP ve školním roce 2015/2016 vyplývá toto: na výchovných komisích jsme nejčastěji řešili problémy s neomluvenou absencí, užití mobilních telefonů v hodinách teoretického i praktického vyučování, svévolné opuštění školní budovy, nevhodné chování žáků a krádeže. Abychom eliminovali užívání mobilních telefonů v hodinách teoretického i praktického vyučování na naší škole, pedagogové na hodinách IKT a třídní učitelé během třídnických hodin poučí žáky o nebezpečí kyberšikany a o bezpečném pohybu po internetu. Škola využije nabídek odborníků na uspořádání besed pro žáky. V posledních letech přibylo v Teplicích a okolí velké množství cizinců, imigrantů hlavně arabské národnosti, kteří s sebou přinesli velmi mnoho zvyků a náboženských obyčejů, na které Středoevropan není zvyklý. Tyto kulturní odlišnosti mohou vyvolávat spoustu rozporů a předsudků v obyčejném soužití s místními obyvateli.  A protože pobývají nejen v lázeňské části Teplic, ale začínají i s výstavbou satelitního městečka, je proto nutné o narůstajícím arabsko-českém problému se žáky hovořit, abychom zabránili vzniku xenofobie a zmírnili možné nepřátelství ze strany místního obyvatelstva.

3. CÍLE PROGRAMU

CÍL KOMU JE URČENÝ ZODPOVÍDÁ KONTROLNÍ ČINNOST AKCE/TERMÍN
Zvýšení informovanosti učitelů o pracovních předpisech a zákonech v oboru. Pedagogickým pracovníkům a učitelům odborného výcviku. Mgr. Babůrková, Ing. Belková Průběžná dle potřeb školy. Školení o pracovně právních vztazích ve školství – v průběhu školního roku.
Poznávání rasových, etnických, kulturních, jazykových, náboženských a politických specifik. Žákům 1. ročníků. Mgr. Šeborová, Mgr. Huderová Průběžné testy na hodinách OBN, dle tematického plánu.  ultikulturní beseda ve spolupráci s Poradnou pro integraci – říjen 2016
Prevence rasismu, xenofobie, politického nebo náboženského extremismu. Žákům všech ročníků. Mgr. Śeborová Průběžné testy na hodinách OBN, dle tematického plánu, po absolvování přednášek a akcí. V průběhu školního roku ve spolupráci s Památníky Terezín a Lidice
Utváření a formování postojů souvisejících se zdravím a mezilidskými vztahy,  získání dovedností aktivně chránit své zdraví před návykovými látkami. Žákům všech ročníků. Mgr. Šeborová, Mgr. Huderová. Mgr. Šimko, Mgr. Bašek Průběžné testy na hodinách OBN, dle tematického plánu, po absolvování přednášek. V průběhu školního roku ve spolupráci s Městskou policií.
Ochrana vlastního zdraví i zdraví ostatních. Žákům všech ročníků. Mgr. Babůrková, Ing. Belková Nácvik evakuace  a první pomoci. V průběhu školního roku i ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.
Pochopení sebe sama jako součást společnosti, jako občana ve státě se svými právy i povinnostmi. Žákům vyšších ročníků. Mgr. Šeborová, Mgr. Huderová, Mgr. Šimko, Mgr. Bašek Průběžné testy na hodinách OBN, dle tematického plánu, po absolvování přednášek. Úřad práce únor-březen 2017
Seznámení se s normami společnosti a jejich přijetím. Žákům všech ročníků. Mgr. Šeborová, Mgr. Huderová, Mgr. Šimko, Mgr. Bašek Průběžné testy na hodinách OBN, dle tematického plánu, po absolvování akce. Příběhy bezpráví – listopad  2016

4. VYMEZENÍ CÍLOVÉ POPULACE

Žáci:

 • 15-17 let – 1. ročník
 • 16-18 let – 2. ročník
 • 17-19 let – 3. ročník
 • 18-20 let – 4. ročník

Pozn. V případě opakování ročníku, přijetí do vyššího ročníku a dalších mohou být žáci starší, než je zde uvedeno.

Pedagogové:

 • ředitel školy
 • zástupce ředitele
 • učitelé teoretického vyučovaní
 • učitelé odborného výcviku

Dospělí:

 • nepedagogičtí zaměstnanci školy, rodiče žáků

5. REALIZACE

5.1 Metody a formy

Metody a formy:

 • konzultační hodiny, besedy, přednášky, výstavy, výchovně vzdělávací akce
 • projekce filmů s tematikou sociálně patologických jevů, které jsou doplněny následnou diskuzí nad danou problematikou
 • ve výuce jednotlivých předmětů (výklad, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, referáty, slohová práce, práce s internetem, video, DVD, práce s knihou, práce s textem a médii, interaktivní tabule)
 • volnočasové aktivity

5.2 Navržený způsob realizace

Žáci:

 • ve výuce Občanské nauky, Ekologie, Aplikované psychologie, Estetické výchovy, Profesní komunikace, Českého jazyka a literatury, Práva
 • besedy, přednášky, referáty, projekty, projektové dny, výchovně vzdělávací akce, exkurze, volnočasové aktivity

Pedagogové:

 • semináře
 • DVD, odborná literatura, časopisy

Rodiče:

 • třídní schůzky
 • konzultační hodiny ŠMP, VP, TU, ZŘ, Ř
 • informativní nástěnky ve škole, školní web
 • výchovná komise (výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, učitelé)

6. MĚŘENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU

Cíle programu budou sledovány. Výsledky budou zaznamenávány a vyhodnocovány školním metodikem prevence. S výsledky budou učitelé seznámeni na jednání pedagogické rady.

Volnočasové aktivity ve školním roce 2016 / 2017

AKTIVITA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI VEDOUCÍ MÍSTO KONÁNÍ DEN KONÁNÍ ČAS KONÁNÍ
Zpřístupnění internetu  od září  Bc. Petr Zlatohlávek, Ing. Michal Satrapa učebna č.17 a č.22  úterý 14:15 – 15:00 hodin
Volejbal  od konce října  Jana Műllerová  sportovní hala TP  pondělí  14:45 – 15:45 hodin
Míčové hry  od konce října  Jana Műllerová  sportovní hala TP  pondělí  14:45 – 15:45 hodin
Badminton  od konce října  Jana Műllerová  sportovní hala TP  pondělí  14:45 – 15:45 hodin
Kalanetika  od konce října  Jana Műllerová  Tělocvična Alejní 12, budova A  pondělí  15:00 – 16:00 hodin
Kulturní kroužek  od konce října  Mgr. Marta Hudcová  kulturní instituce regionu  dle dohody  dle dohody

8. SUPERVIZE PROGRAMU

Supervize je zajišťována konzultacemi s okresní metodičkou prevence Mgr. Veronikou Lincovou, PPP Teplice.

9. KONTAKTY S JINÝMI ORGANIZACEMI

Škola spolupracuje s těmito subjekty:

 • PPP Teplice, Lípová 651/9
 • PPP Ústí nad Labem, Čelakovského 703/2
 • Policie ČR, Teplice
 • Okresní soud Teplice a Ústí n. L.
 • Vazební věznice Teplice
 • Úřad práce Teplice
 • Probační a mediační služba Ústí nad Labem
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Teplice
 • Magistrát města Teplice
 • Poradna pro integraci cizinců, Ústí nad Labem
 • Krajský úřad Ústí nad Labem
 • Památník Terezín
 • Památník obětem II. sv. války v Javoříčku
 • Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
 • Dům kultury v Teplicích
 • Památník Lidice

10. ROZPOČET PROGRAMU

Finanční zabezpečení pro školní rok 2015/2016 je zajištěno školou.

11. ZÁVĚR

Minimální preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. MPP bude průběžně kontrolován a vyhodnocován metodikem prevence a podle výsledků může být upravován. S výsledky budou seznámeni ostatní učitelé na pedagogických radách.

12. PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Příloha č. 1

 Metodické pokyny:
– MŠMT Č.j. 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
– MŠMT Č.j. 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních
– MŠMT Č.j. 14 423/99 k projevům rasismu, xenofobie a intoleranci
– MŠMT Č.j. 10 194/2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
– MŠMT Č.j. 25 884/2003 ke spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané  Zákon č. 59/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Zákony:
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Závazný pokyn:
Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 179/2000

Vyhlášky:
Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a ve školských poradenských zařízeních

X