Školní řád

Je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
Schváleno Školskou radou dne 23.6. 2016
Účinnost od 1. září 2016
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek ředitel školy

I. Základní ustanovení

§ 1 Smysl, působnost a cíl školního řádu

1. Školní řád definuje základní pojmy a upravuje především to, co není dáno zákony a vyhláškami. Školní řád je v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Je závazný pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické i ostatní pracovníky školy.
2. Školní řád platí pro veškeré činnosti organizované a konané v prostorách školy nebo školou organizované mimo prostory školy.
3. Školní řád mění a doplňuje ředitel školy podle aktuálních potřeb.

II. Pravidla chování

§ 2 Práva žáků a zákonných zástupců žáků

1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 • Žák má právo na vzdělání v rozsahu učebního plánu příslušného oboru vzdělání.
 • Žák má právo účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin příslušné třídy a být informován o případných změnách v obsahu a organizaci vzdělávání.
 • Žák má právo využívat konzultace s vyučujícími

2. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

 • Žák má právo být seznámen s učebním plánem, formami vzdělávání, školním řádem a bezpečnostními předpisy.
 • Žák má právo být poučen o cílech vzdělávání pro jednotlivý ročník v daném předmětu.
 • Žák má právo být poučen o požadavcích a způsobu klasifikace v každém vyučovacím předmětu.
 • Žák má právo být seznámen s výsledky klasifikace při ústním ověřování jeho znalostí ihned, při písemném zkoušení nejpozději do 14 dnů a na požádání si nechat předložit opravu písemné práce.

3. Zletilý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka má právo volit a být volen do školské rady.
4. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů
zabývat. Samosprávným orgánem žáků ve škole již fungujícím, je studentská rada.
5. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.
6. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
7. Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají též zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků nebo osoby povinovány vyživovací povinností.

§ 3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1. Žák je povinen:

 • účastnit se výuky dle rozvrhu
 • řádně se vzdělávat, tzn. věnovat maximální úsilí ke zvládnutí vzdělávacích povinností v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu
 • dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, zachovávat čistotu v budově i okolí školy
 • plnit pokyny zaměstnanců školy a smluvních pracovišť odborného výcviku
 • podávat pravdivé informace související s výukou
 • pravdivě informovat své zákonné zástupce a rodiče o svých studijních i výchovných výsledcích
 • chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům
 • dodržovat obecná pravidla slušného chování

2. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje potřebné k dokumentaci školy a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

3. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělání žáka

§ 4 Žákům je zakázáno:

1. Opouštět bez dovolení třídního učitele či jiného pedagogického pracovníka areál školy či smluvního pracoviště odborného výcviku, a to po celou dobu vyučování včetně přestávek.
2. Zdržovat se v prostorách školy v době mimo vyučování (dle rozvrhu hodin) bez souhlasu a přítomnosti odpovědné osoby školy.
3. Vstupovat do prostor pro zaměstnance školy bez jejich vyzvání.
4. Kouřit, požívat alkohol a jiné toxické, omamné a nedovolené látky v prostorách a bezprostřední blízkosti školy a na akcích pořádaných školou.
5. Nosit do školy nebo distribuovat drogy, omamné látky, zakázané látky.
6. Nosit do školy vyšší peněžní částky a cenné předměty. V případě závažného důvodu je lze po dobu vyučování uložit na ekonomickém úseku.
7. Nosit do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních žáků.
8. Při vyučování vyrušovat, narušovat objektivitu zkoušení.
9. Ponižování, tělesné a psychické ubližování, projevy šikany, diskriminace, rasismu, xenofobie a veškeré jednání proti důstojnosti ostatních žáků, zaměstnanců školy a smluvních pracovišť odborného výcviku a dalších osob.
10. Používat hrubé a vulgární výrazy.
11. Ničit majetek jiných osob či organizací. 12. Odcizit majetek jiných osob či organizací.
Porušení § 4 odst. 1., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 12. může být důvodem pro vyloučení ze školy.

§ 5 Vstup do školy, odkládání svršků

1. Škola se otevírá nejpozději 20 minut před začátkem první vyučovací hodiny.
2. Po příchodu do budovy si žáci odkládají svršky a venkovní obuv do přidělených šatnových skříněk, přezouvají se do vhodné domácí či zdravotní obuvi, skříňky uzamknou a ihned odcházejí do učebny.
3. Šatnové skříňky žákům přiděluje třídní učitel a o jejich obsazení vede záznam. Žáci si nesmí svévolně měnit přidělené skříňky.
4. Žáci jsou povinni opatřit si skříňky vlastním zámkem, každý žák je povinen mít vlastní klíč od zámku.
5. Každý žák odpovídá za svoje věci uložené ve skříňce, za nepoškozený stav skříňky i za její uzamykání a za vlastní klíče od zámku.
6. V případě odcizení obuvi či oděvu odložených v uzamčené šatnové skříňce hlásí žák tuto skutečnost ihned učiteli, který třídu vedl do šatny po poslední vyučovací hodině (při zjištění v průběhu dne třídnímu učiteli). Pokud tak žák neučiní, ztrácí nárok na
náhradu škody. Tento nárok ztrácí také v případě, že skříňka nebyla zabezpečena uzamčením.
7. Odpovědnost školy za škodu na uložených věcech platí tehdy, jestliže případný pachatel vnikl násilím do skříňky a po vyšetření policií není zjištěn. Tato odpovědnost se nevztahuje na peníze a jiné cennosti.
8. V době přestávek a volných hodin je žákům umožněno využívat studovnu a odpočinkovou zónu ke studiu a zotavení. V těchto prostorách je žák povinen se chovat v souladu se školním řádem.

§ 6 Vyučování

1. Rozvrh učebního dne teoretického vyučování:

 • 0. hodina 7:05 – 7:50
 • 1. hodina 8:00 – 8:45
 • 2. hodina 8:50 – 9:35
 • 3. hodina 9:55 – 10:40
 • 4. hodina 10:50 – 11:35
 • 5. hodina 11:45 – 12:30
 • 6. hodina 12:40 – 13:25
 • 7. hodina 13:30 – 14:15
 • 8. hodina 14:20 – 15:05
 • 9. hodina 15:10 – 15:55
 • 10. hodina 16:00 – 16:45
 • 11. hodina 16:50 – 17:35
 • 12. hodina 17:40 – 18:25
 • 13. hodina 18:30 – 19:15

2. Žák je v učebně nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
3. Před začátkem vyučovací hodiny si žáci připraví pomůcky na příslušný předmět, jmenovku a psací potřeby. Jiné věci na lavici během vyučovací hodiny nesmějí být.
4. Se zvoněním do vyučovací hodiny žáci zaujmou své pracovní místo.
5. Žáci zdraví vyučujícího při příchodu povstáním.
6. Na vyučování si žáci nosí potřebné pomůcky k výuce.
7. Mobilní telefony musí mít žáci po dobu vyučování vypnuty. Mobilní telefon nesmí být uložen ani v lavici, ani u žáka.
8. Při vyučování i na všech školních akcích žák nepořizuje žádné audiovizuální záznamy bez svolení pedagoga.
9. V průběhu vyučování i mimo něj se žáci chovají tak, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních osob.
10. Při přecházení do jiné učebny si žák bere všechny věci s sebou, nenechává své věci bez dozoru.
11. Po skončení vyučování žáci vyklidí lavice, dají svá pracovní místa i učebnu do pořádku a šetrně položí židle na lavice. Do šaten odcházejí spořádaně za doprovodu vyučujícího poslední hodiny.
12. Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se a odchází ze školy. Svou šatnovou skříňku nechává uzamčenou s výjimkou případu, kdy se ve skříňce střídají žáci sudého a lichého týdne. V tomto případě ji žáci poslední den vyučovacího týdne zanechávají při odchodu prázdnou, čistou a odemčenou.
Porušení § 6 odst. 7., 8., 9. může být důvodem k vyloučení ze školy

§ 7 Uvolňování z vyučování

1. Uvolnění z vyučování z předmětu

 • Ředitel školy může ze závažných důvodů (zejména zdravotních) uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření žáka.
 • Ředitel školy může ze závažných důvodů uvolnit žáka se zdravotním postižením z provádění určitých činností popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen.
 • Z tělesné výchovy uvolní ředitel žáka na žádost a písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře.
 • Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

2. Uvolnění z vyučování na určitou dobu

 • O uvolnění žáka z vyučování žádá písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák v případě, že je předem znám důvod předpokládané absence.
 • Na jednu vyučovací hodinu může žáka uvolnit vyučující daného předmětu.
 • Na jeden den může žáka uvolnit třídní učitel.
 • Na dobu delší než jeden den může žáka uvolnit ředitel školy.

§ 8 Omlouvání neúčasti žáka ve výuce

1. Každá neúčast žáka ve výuce musí být řádně a včas omluvena.
2. Neúčast nezletilého žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka, zletilý žák si omlouvá svou neúčast ve škole sám, a to vždy písemnou formou v omluvném listu.
3. Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen oznámit nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to písemně prostřednictvím České pošty nebo na e-mailovou adresu třídního učitele, případně osobní návštěvou školy. V případě nepřítomnosti žáka v odborném výcviku je třeba provést oznámení nepřítomnosti též na pracovišti odborného výcviku.
4. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy na základě upozornění třídního učitele a jeho prostřednictvím zákonného zástupce žáka či zletilého žáka, aby doložil důvody nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
5. Omluvenku předkládá žák první den své přítomnosti ve škole po absenci a to třídnímu učiteli, při absenci na praktickém vyučování učiteli odborného výcviku a také instruktorovi na pracovišti. Pokud tak neučiní, je absence považována za neomluvenou. Neomluvená absence může být důvodem k vyloučení žáka ze školy.
6. Důvodem pro omlouvání absence žáka v praktickém vyučování mohou být pouze závažné důvody, jako je nemoc nebo stav nouze v rodině, případně jiné důvody hodné zvláštního zřetele. Omluvenku předkládá zletilý žák, v případě nezletilého žáka pak zákonný zástupce prostřednictvím nezletilého žáka či zákonný zástupce sám.
7. Třídní učitel rozhoduje o omluvě absence žáka (uznání relevantnosti předložené omluvenky) vzhledem k typu a délce absence. V případě pochybností rozhoduje ředitel školy (vedení školy). Třídní učitel (vedení školy) si může vyžádat pro posouzení omluvenky potvrzení lékaře, úřadu či jiné relevantní instituce.
8. Nebude-li splněna některá z výše uvedených podmínek či shledá-li třídní učitel (vedení školy) důvody pro absenci jako neslučitelné s omluvenou absencí, tato bude pak pokládána za neomluvenou. Neomluvená absence je důvodem k přijetí kázeňských opatření.
9. Žák, který se neúčastnil vyučování, je povinen doplnit si probrané učivo a splnit uložené úkoly.

§ 9 Výchovná opatření

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
2. Kladnými výchovnými opatřeními jsou:

 • pochvala ředitele
 • pochvala třídního učitele
 • jiné ocenění třídního učitele nebo ředitele školy

3. Kázeňskými opatřeními jsou:

 • vyloučení žáka ze školy
 • podmíněné vyloučení žáka ze školy
 • důtka ředitele
 • důtka třídního učitele, důtka učitele odborného výcviku
 • napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku.

4. Udělení výchovného opatření je zaznamenáno v pedagogické dokumentaci a sděluje se zletilému žákovi či zákonnému zástupci nezletilého žáka písemně dopisem.
5. Pochvala nebo jiné ocenění ředitele se uděluje za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
6. Pochvala nebo jiné ocenění třídního učitele se uděluje za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
7. Kázeňská opatření se udělují za porušení školního řádu nebo obecných pravidel slušného chování. Přestupek a odpovídající opatření jsou vždy se žákem projednány.
8. Napomenutí třídního učitele či učitele odborného výcviku se uděluje zpravidla za neomluvenou absenci v rozsahu 1 – 3 hodiny nebo za 2 méně závažná porušení školního řádu nebo obecných pravidel slušného chování.
9. Důtka třídního učitele či učitele odborného výcviku se uděluje zpravidla za neomluvenou absenci v rozsahu 4 – 7 hodin, za závažnější porušení školního řádu nebo obecných pravidel slušného chování nebo za opakovaná méně závažná provinění.
10. Důtka ředitele školy se uděluje zpravidla za neomluvenou absenci v rozsahu nad 7 hodin, za závažná porušení školního řádu nebo obecných pravidel slušného chování nebo za opakovaná provinění proti školnímu řádu.
11. O podmíněném vyloučení či vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy při závažném porušení školního řádu

§ 10 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, zásady průběžného hodnocení, kriteria stupňů prospěchu, podrobnosti o komisionálních zkouškách a průběh a hodnocení vzdělávání podle individuálního plánu jsou zvláštní součástí a přílohou tohoto školního řádu.

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

§ 11 Hygienické a bezpečnostní zásady

1. Při nástupu do školy jsou žáci seznámeni se základními pravidly ochrany zdraví a bezpečnosti práce, hygienickými zásadami a pravidly požární ochrany.
2. Proškolení provede třídní učitel či pověřený pracovník a učiní o tom záznam v pedagogické dokumentaci.
3. Všichni žáci jsou povinni chovat se při pobytu ve škole i na školních akcích tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků a jiných osob a aby svým chováním a jednáním nezpůsobili požár či jiné škody na majetku.
4. Při ochraně zdraví jsou žáci povinni vyhýbat se zneužívání návykových a toxických látek. Při problémech v této oblasti se mohou obracet na školního metodika prevence či výchovného poradce i na další pedagogické pracovníky školy.
5. Každý úraz, poranění či nehodu, ke kterým dojde během pobytu žáků ve škole, na pracovišti či na školních akcích, jsou žáci povinni ihned hlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi nebo v kanceláři ZŘ popř. v sekretariátu školy.
6. Při zhoršení zdravotního stavu žáka v průběhu výuky oznámí žák tuto skutečnost vyučujícímu.
7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým zařízením bez příkazu učitele.
8. Žákům je zakázáno manipulovat s okny bez příkazu učitele.
9. V případě mimořádných situací se žáci řídí pokyny pracovníků školy.

IV. Podmínky pro zacházení žáků s majetkem školy

§ 12

1. Každý žák zodpovídá za vypůjčené učební pomůcky.

V. Poradní orgán ředitele – studentská rada (dále SR)

1. SR je zakládána jako poradní orgán ředitele školy, v němž mají své zastoupení žáci školy.
2. SR se schází zpravidla 4x za školní rok a svolává ji ředitel školy (vedení školy) výzvou na webových stránkách a prostřednictvím třídních učitelů.
3. Každý žák školy má pasivní a aktivní volební právo. Volby do SR probíhají vždy jednou za rok, nejpozději do 15. 10. daného školního roku. Volby organizuje třídní učitel, probíhají tajně volbou do urny a členy za danou třídu se stávají 2 žáci, kteří dosáhnou nejvyššího počtu hlasů a tuto volbu přijmou.
4. Jednání SR se zúčastní delegáti za jednotlivé třídy, zapisovatel a zástupce vedení školy. O jednání se provede zápis, tento je zveřejněn na webových stránkách školy a podněty a návrhy jsou posouzeny a projednány poradou vedení školy. O stanoviscích je pak informována SR na nejbližším zasedání a prostřednictvím webových stránek.

VI. Poradní orgán ředitele – poradní sbor rodičů (dále PSR)

1. PSR je zakládán jako poradní orgán ředitele, v němž mají své zastoupení rodiče žáků.
2. PSR se schází zpravidla 2x za školní rok, a to v den konání třídních schůzek
3. Za každou třídu jsou voleni dva zástupci, a to na základě dobrovolnosti, v případě zájmu většího počtu zástupců pak jsou delegování dva, kteří dostali nejvíce hlasů veřejnou volbou.
4. PSR se schází na jednání s vedením školy a zde předkládá své návrhy, připomínky a iniciativy. Zápis z jednání je pak zveřejněn na webových stránkách školy. Jednání PSR je pak vyhodnoceno a projednáno vedením školy, případně pedagogickou radou či na pracovní poradě učitelů. Stanoviska jsou pak zveřejněna na webových stránkách školy a na následujícím jednání PSR.

VII. Součásti řádu školy

Specifickými součástmi tohoto řádu jsou:
1. Provozní řád
2. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
3. Provozní řády speciálních učeben a tělesné výchovy